Terminology/cs

From Kerbal Space Program Wiki
Jump to: navigation, search

V KSP, existuje mnoho pojmů týkajících se orbity a fyziky, často matoucí pro netechniky. Kromě toho, vědecké termíny a zkratky se často používají k popsání obyčejných věcí.

Tato stránka je navržena tak, aby jste se mohli kdykoliv podívat a stát se tak plnohodnotným ředitelem KSC!

Matematické pojmy

Kartézská soustava souřadnic - Používá pravoúhlé souřadnice
Polární souřadnicový systém - používá pouze úhly a jednu délku
Elliptika
Tvar oválu, občas se stahující k vaší dráze.
Hyperbola
Otevřená hladká křivka, často úniková dráha.
Normalní trajektorie
Trajektorie kolmá k rovníku.
Skalární hodnota (nevektorová síla)
Samostatná hodnota bez směru. Skaláry obvykle následuje měrná jednotka, která říka, co je skalární např. 3 m/s, 3 m,3 s jsou skalární: jsou to jednotky, které označují rychlost, délku/vzdálenost a časové pořadí, ale ne směr.
Trajektorie
Řada směrů a hodnoty např. oběh (směr) and rychlost dají pohyb. Jak je trajektrie vyjádřena závisí na tom, jaký souřadnicový systém používáte a kolik rozměrů je bráno v úvahu: <35°, 12> je dvojrozměrná polární trajektorie, kdyžto <14, 9, -20> je trojrozměrná kartézská trajektorie. Existují i další soustavy, ale tyto jsou nejpoužívanější.
<35°, 12> vypadá jako šipka, která je 12 jednotek dlouhá, začínající v počátku (bod nula) a končí v bodě 35° ze základní osy (obyčejně osa x, kladné jednotky jdou proti směru hodinových ručiček)
<14, 9, -20> vypadá jako šipka startující z počátku (<0,0,0>) a končící v bodě s x=14, y=9 a z=-20.
Výhody Kartézké soustavy souřadnic jsou, že víte kde se přesně nachází konečná pozice, ale je těžší spočítat délku a naopak v polárním systému souřadnic je triviální zjistit délku, ale je hodně tšžké určit výslednou pozici.
Všechny v KSP užívané fyzikální vektorové veličiny jsou: rychlost, zrychlování, síla

3D systém souřadnic potřebuje:

  • Odkaz na bod. To je váš počátek.
  • 3 základní vektorové síly. Toto definuje vaši základní jednotku měření délky osy a směru osy.
  • Mix 3 skalárních hodnot, které mohou být buď délky nebo body k vyjádření vašeho souřadnicového systému.

Orbitální výrazy

Vizualizace nejčastějších orbitálních parametrů
Apoapsis
Periapsis